จุดมุ่งหมาย

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ, สร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเขียนฯ เพื่อธุรกิจในแวดวงการค้าเดียวกัน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับมวลสมาชิกผู้ร่วมค้ารวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการนัดพบเพื่อสนทนาธุรกิจ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมประเทศโดยรวมสืบไป