• person
  คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า
  นายกสมาคมฯ
  pd@thaisoa.org
 • person
  คุณสุเทพ เกรียงเม็งโคตร
  อุปนายก
  vp@thaisoa.org
 • person
  คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา
  อุปนายก
  vp@thaisoa.org
 • person
  คุณวิไล สุทัตณ์วานิช
  อุปนายก
  vp@thaisoa.org
 • person
  คุณอาริสา จัตฏะษา
  เลขาธิการ
  sec@thaisoa.org
 • person
  คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล
  เหรัญญิก
  finance@thaisoa.org
 • person
  คุณอรอาภา คงโต
  ประชาสัมพันธ์
  pr@thaisoa.org
 • person
  คุณมาลินี อัญชุลีพร
  ปฏิคม
  event@thaisoa.org
 • person
  คุณสุพร แซ่ตั้ง
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณนิพัฒน์ นนทกานันท์
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณกรธิดา ธงชัยจิรภา
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณเดชาธร จงจรัสพร
  อุปนายก
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณทวีเกียรติ แทนไกรสร
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณพัชรินทร์ อรรถประสิทธิ์
  ประสานงานการส่งออก
  export@thaisoa.org
 • person
  คุณศิรวิทย์ เทียมสุวรรณ
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณสาริศา มุกดาอนันต์
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณเมธาวี ถิระนันท์
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณธนัท วัฒนพรมงคล
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณสุวัฒน์ สุรเนตินัย
  กรรมการ
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณโยธิน หวังกิตติกาล
  นายทะเบียน
  info@thaisoa.org
 • person
  คุณอธิศ หวังซื่อสกุล
  ประสานงานการค้าปลีก
  retailing@thaisoa.org
 • person
  คุณสุดารัตน์ สัจยากร
  กรรมการ
  info@thaisoa.org