การก่อตั้ง “สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย” เกิดขึ้นในงานเลี้ยงรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศของบริษัทแห่งหนึ่ง ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.2520 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มการก่อตั้ง “ชมรมผู้ค้าเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย” หลังจากมีการประชุมร้านค้าปลีกผู้สนใจอยู่หลายครั้งด้วยกัน จึงเกิดคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นรวม 16 ร้านค้า มีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณกิตติ เอกมโนชัย ห้างชัยพานิช
2. คุณชัชพล แซ่ซิ ห้างเมืองศิลป์
3. คุณสุวรรณ นฤมิตพันธุ์เจริญ ห้างสุขุมวิท สเตชั่นเนอรี่
4. คุณทรงศักดิ์ ศุภองค์ประภา ห้างส.สากลพาณิชย์
5. คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา ห้างนิวแสงฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์
6. คุณจิตนา เนียมประดิษฐ์ ห้างศาลาวรรณคดี
7. คุณประสพ เจริญไทย ห้างศุภสาส์น
8. คุณอยุธ โรจน์วารยานนท์ ห้างศรีบูรพา
9. คุณเอียกกุน แซ่จิ๋ว ห้างบรรณคาร
10. คุณกำวุฒิ สันติทานนท์ ห้างสันติทานนท์
11. คุณเจริญกิจ บุญอนันต์พงศ์ ห้างเอเชียพานิช
12. คุณวิบูลย์ ประยูรพฤกษ์ ห้างฉั่วเอี่ยมหลี
13. คุณสุเทพ วัฒนพันธ์พิลาศ ร้านรัตนเทพ
14. คุณวสันต์ หาญวิชิตชัย ห้างธนบุรีการค้า
15. คุณสมเกียรติ สินธารัตน์ ร้านเอเสรี เอ็นเตอร์ไพรส์
16. คุณวินัย ตันกิติบุตร ห้างสยามมาร์เก็ตติ้ง

โดยมีคุณวสันต์ หาญวิชิตชัย (ห้างธนบุรีการค้า) เป็นประธานท่านแรกของ “ชมรมผู้ค้าเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย”
เวลา 17 ปีอันยาวนานของชมรมฯ เรามีผู้นำในตำแหน่งระดับประธานรวม 4 ท่านด้วยกันคือ

ท่านแรก คุณวสันต์ หาญวิชิตชัย (ห้างธนบุรีการค้า)
ท่านที่ 2 คุณพรหม กุมมาลือ (ห้างสหสุวรรณ)
ท่านที่ 3 คุณพจน์ จิรสิริธรรม (ห้างยูนิเวอร์แซล)
ท่านสุดท้าย คุณอนันต์ พิสิฐประภา (ห้างศึกษาภัณฑ์ สำโรง)

สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ.2520 – พ.ศ.2537 ชมรมฯ มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเปิดกว้างเป็นขั้นตอนและก้าวหน้าดีขึ้นมาตลอด ด้านกิจกรรมหาทุนได้มีการจัดงานแสดงสินค้า 2 ปีครั้ง, โครงการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนติดต่อกันทุกปี ในช่วงสมัยที่ 2 ของคุณอนันต์ พิสิฐประภา ปี พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537 คณะกรรมการบริหารได้มีการปรึกษาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง “ชมรม” มาเป็น “สมาคม” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎข้อบังคับสมาคมฯ ขึ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายอนันต์ พิสิฐประภา 2. นายวินัย ตันกิติบุตร
3. นายชัยวัฒน์ อดิเรก 4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธิ
5. นายอัมเรศน์ สืบพันธุ์วงษ์ 6. นายเพิ่มพงษ์ วิสุทธิ์อัมพร
7. นายปกรณ์ นภาเหมินทร์

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้มีการพบปะประชุมร่างกฎหมายหลายครั้งหลายงาน สุดท้ายนำเข้าประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ. 2536 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนโครงสร้างของ “ชมรม” มาเป็น “สมาคม” จากนั้นคณะกรรมการได้นำจดทะเบียนต่อกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2536 อย่างเป็นทางการในนาม “สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย” คณะกรรมการบริหารสมัยสุดท้ายของชมรมฯ โดยการนำของนายอนันต์ พิสิฐประภา ได้นำพาชมรมฯ ส่งต่อที่ประชุมใหญ่จนหมดวาระ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกในนาม “สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย” ปีบริหาร พ.ศ.2537-พ.ศ.2539

“สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย” ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 390 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานชั้นนำของประเทศไทย สมาคมฯมีคณะกรรมการบริหาร รวม 30 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสมาชิกกลุ่มร้านค้าปลีก 20 ท่าน และกรรมการที่มาจากสมาชิกในกลุ่มโรงงานผู้ผลิต, บริษัทนำเข้าและส่งออก และกลุ่มร้านค้าส่งอีก 10 ท่าน โดยมีคุณประคุณ ประคุณศึกษาพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ ในสมัยแรก (ปีบริหาร พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539) จนถึงช่วง พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541

หลังจากที่ได้ก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 คณะกรรมการของสมาคมฯ จึงมีมติร่วมกันในการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่ทำการถาวรของสมาคมฯ และเพื่อสะดวกในการดำเนินงานในทุกๆด้านของสมาคมฯ โดยมีมติที่ประชุมให้จัดซื้อห้องชุดชั้น 11 ของอาคารสำนักงานเอส.วี.ซิตี้ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ใช้สอย 178 ตารางเมตร เป็นที่ทำการถาวรของสมาคมฯ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยมีคุณสมัย กวักเพฑูรย์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดหาทุนในเวลานั้น

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ, สร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเขียนฯ เพื่อธุรกิจในแวดวงการค้าเดียวกัน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับมวลสมาชิกผู้ร่วมค้ารวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการนัดพบเพื่อสนทนาธุรกิจ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมประเทศโดยรวมสืบไป
คณะที่ปรึกษา
คุณสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานที่ปรึกษา samai.advisor@thaisoa.org
คุณเพิ่มพงษ์ วิสุทธิ์อัมพร ที่ปรึกษา phermphong.advisor@thaisoa.org
คุณโอภาส สยามวาลา ที่ปรึกษา opas.advisor@thaisoa.org
คุณกัญญา ปัญญาอาจอง ทีปรึกษา kanya.advisor@thaisoa.org


คณะบริหารประจำปี 2559-2561
คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมฯ pd@thaisoa.org
คุณสุเทพ เกรียงเม็งโคตร อุปนายก vp@thaisoa.org
คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา อุปนายก vp@thaisoa.org
คุณวิไล สุทัตณ์วานิช อุปนายก vp@thaisoa.org
คุณอาริสา จัตฏะษา เลขาธิการ sec@thaisoa.org
คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล เหรัญญิก finance@thaisoa.org
คุณอรอาภา คงโต ประชาสัมพันธ์ pr@thaisoa.org
คุณมาลินี อัญชุลีพร ปฏิคม event@thaisoa.org
คุณสุพร แซ่ตั้ง ประสานงานการส่งออก export@thaisoa.org
คุณนิพัฒน์ นนทกานันท์ ประสานงานการค้าปลีก retailing@thaisoa.org
คุณกรธิดา ธงชัยจิรภา สมาชิกสัมพันธ์ info@thaisoa.org
คุณเดชาธร จงจรัสพร นายทะเบียน info@thaisoa.org
คุณเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณทวีเกียรติ แทนไกรสร กรรมการ info@thaisoa.org
คุณณรงค์ ออศิริชัยเวทย์ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณพัชรินทร์ อรรถประสิทธิ์ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณศิรวิทย์ เทียมสุวรรณ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณสาริศา มุกดาอนันต์ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณเมธาวี ถิระนันท์ กรรมการ info@thaisoa.org
คุณธนัท วัฒนพรมงคล กรรมการ info@thaisoa.org
คุณสุวัฒน์ สุรเนตินัย กรรมการ info@thaisoa.org
คุณโยธิน หวังกิตติกาล กรรมการ info@thaisoa.org